C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.hervormdegemeenteheusden.nl vindt u het Beleidsplan 2016-2019 van de gemeente.

 

Enkele punten hieruit:

 

 

Aan het schrijven van een nieuw Beleidsplan gaat een proces van bezinning vooraf. De kerkenraad heeft de gemeente bij dit proces betrokken door in april 2015 een bezinningsdag te organiseren. Mede op basis van de uitkomsten van deze bezinningsdag zijn de volgende drie speerpunten van beleid in de jaren 2016-2019 naar voor gekomen: Eredienst, Betrokkenheid en Jong en Oud. Het Beleidsplan is gebaseerd op deze drie speerpunten, die kernachtig zijn samengevat in de titel van dit beleidsplan: Raakpunten. In de jaren 2016-2019 is het ons doel te streven naar een gemeente waarin alle leden (jong en oud) geraakt kunnen worden door God (eredienst), door elkaar (betrokkenheid) en door de ons omringende wereld (opnieuw: betrokkenheid).  Waar deze drie speerpunten elkaar werkelijk raken, daar zijn wij werkelijk gemeente van Christus! 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

 

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

 

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hierna onder H aan. 

Op onze eigen website is een keur aan diverse activiteiten te vinden.