Kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heusden bestaat uit 21 leden, te weten:

 

  • De predikant 
  • Tien pastorale ouderlingen, waaronder drie met een bijzondere opdracht.
  • Vijf ouderling-kerkrentmeesters
  • Vijf diakenen.

 

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt ingevolge het gestelde in de kerkorde tijdens elke eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen door de leden van de kerkenraad.

 

Het huidige moderamen bestaat uit de volgende personen:

 

  • Ouderling R. Schippers, voorzitter
  • De predikant, ds. F.W. Verbaas, assessor
  • Ouderling H.J. de Waal, scriba
  • Ouderling-kerkrentmeester J. Verschoor, lid
  • Diaken M. Schouten-van Loon, lid

 

In principe vergadert de kerkenraad elke derde dinsdag van de maand en het moderamen de week daaraan voorafgaande.

 

Zie de informatiegids voor uitgebreide adresgegevens