ANBI

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Heusden

Telefoonnummer (facultatief):

0416-696895 (scriba)

RSIN/Fiscaal nummer:

005881961

Website adres:

www.hervormdegemeenteheusden.nl

E-mail:

jacobzonneveld@gmail.com

Adres:

Maasdijk 211

Postcode:

4261 AJ

Plaats:

Wijk en Aalburg

Postadres:

Postbus 34

Postcode:

5256 ZG

Plaats:

Heusden

De Protestantse Gemeente te Heusden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De Protestantse Gemeente te Heusden wil een open, gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die niet behoort tot een bepaalde stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een gemeente die zich laat inspireren door de Bijbel en die de aloude belijdenis van de kerk liefheeft: Jezus is Heer! Dat ziet zij als haar missie (zending). Vanuit deze missie zoekt de Protestantse Gemeente te Heusden gemeenschap met allen in Heusden en omgeving die het evangelie liefhebben en zoeken naar het Koninkrijk van God. Dat ziet zij als visie op gemeente-zijn.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:  http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking- ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Heusden.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Protestantse Gemeente te Heusden telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College bestaat uit vijf leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).